Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vào năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch đã dâng lên vua Tự Đức bản điều trần có tên là  

Vào năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch đã dâng lên vua Tự Đức bản điều trần có tên là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vào năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã dâng lên vua Tự Đức bản điều trần có tên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vào các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng hai bản “thời vụ sách” lên vua Tự Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước

Chọn: A

Ý kiến của bạn