Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 Việt Nam cần thiết phải thành lập một chính Đảng để lãnh đạo phong

Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 Việt Nam cần thiết phải thành lập một chính Đảng để lãnh đạo phong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, Việt Nam cần thiết phải thành lập một chính Đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Đây là nhân tố quan trọng đặt ra yêu cầu cần phải thiết lập một chính đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Sau đó ba tổ chức cộng sản ra đời và thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).

Chọn: D

Ý kiến của bạn