Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vùng kinh tế Viễn Đông của Liên Bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương  (sgk Địa lí 11 trang 71).

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn