Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở Pháp năm

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở Pháp năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở Pháp năm 1789?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuối tháng 8-1789, Quốc hội lập hiến đã thông qua Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền với nội dung:

- Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người.

- Khẳng định chủ quyền của nhân dân.

- Tuyên bố quyền sở hữu là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

=> Loại từ đáp án D.

Chọn: D

Ý kiến của bạn