Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nào sau đây không phải mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại những năm 1945 - 1973?

Ý nào sau đây không phải mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại những năm 1945 - 1973?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không phải mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại những năm 1945 - 1973?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chính sách đối ngoại của Mĩ trong giai đoạn 1945 – 1973 được cụ thể hóa qua 3 mục tiêu của Chiến lược toàn cầu, bao gồm nội dung ba đáp án A, B, C.

=> Đáp án D: Mĩ không đề ra mục tiêu tấn công Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa mà là ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Chọn: D

Ý kiến của bạn