Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nghĩa của cuộc “cách mạng chất xám” ở Ấn Độ trong công cuộ

Ý nghĩa của cuộc “cách mạng chất xám” ở Ấn Độ trong công cuộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa của cuộc “cách mạng chất xám” ở Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước sau khi giành độc lập là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn