Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Yếu tố có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành được thắng lợi nhanh chóng ít đổ

Yếu tố có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành được thắng lợi nhanh chóng ít đổ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành được thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Khi mâu thuẫn Nhật – Pháp trở nên gay gắt, Nhật đã đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương (9-3-1945). Đảng ta đã xác định kẻ thù của cách mang lúc này là phát xít Nhật, thay đổi khẩu hiệu thành “đánh đuổi phát xít Nhật”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Sau khi Nhật đầu hành đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một” khi kẻ thù duy nhất của cách mạng lúc này đã đầu hàng đồng minh. Đồng thời, quân đồng minh cũng chưa vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật.

=> Tận dung thời cơ này, Đảng ta đã sáng suốt nắm bắt thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước diễn ra nhanh chóng (từ ngày 14/8/1945 đến 28/8/1945) và ít đổi máu

Chọn: C

Ý kiến của bạn