Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố quan trọng nhất đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng

Yếu tố quan trọng nhất đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố quan trọng nhất đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn