Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt

Để nhớ nhanh các công thức trên ta nhớ câu: " $\cos $ đối $\sin $ bù phụ chéo hơn kém \(\pi \) tang côtang, hơn kém \(\dfrac{\pi }{2}\) chéo $\sin $". Với nguyên tắc nhắc đến giá trị nào thì nó bằng còn không nhắc thì đối.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 10