Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một số công thức biến đổi lượng giác

Một số công thức biến đổi lượng giác

1. Công thức cộng

\(\begin{array}{l}\sin (a + b) = \sin a.\cos b + \sin b.\cos a\\\sin (a - b) = \sin a.\cos b - \sin b.\cos a\\\cos (a + b) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b\\\cos (a - b) = \cos a.\cos b + \sin a.\sin b\\\tan (a + b) = \dfrac{{\tan a + \tan b}}{{1 - \tan a.\tan b}}\\\tan (a - b) = \dfrac{{\tan a - \tan b}}{{1 + \tan a.\tan b}}\end{array}\)

2. Công thức nhân đôi, nhân ba, hạ bậc

a) Công thức nhân đôi, nhân ba

$\sin 2\alpha  = 2\sin \alpha .\cos \alpha $

\(\cos 2\alpha \,\, = \,\,{\cos ^2}\alpha  - {\sin ^2}\alpha \,\, \)

\(= \,\,2{\cos ^2}\alpha  - 1\,\, \) \(= \,\,1 - 2{\sin ^2}\alpha \)

\(\tan 2\alpha \,\, = \,\,\dfrac{{2\tan \alpha }}{{1 - {{\tan }^2}\alpha }}\)

\(\begin{array}{l}\sin 3\alpha  = 3\sin \alpha  - 4{\sin ^3}\alpha \\\cos 3\alpha  = 4{\cos ^3}\alpha  - 3\cos \alpha \\\tan 3\alpha  = \dfrac{{3\tan \alpha  - {{\tan }^3}\alpha }}{{1 - 3{{\tan }^2}\alpha }}\end{array}\)

b) Công thức hạ bậc

\(\begin{array}{c}{\sin ^2}\alpha \,\, = \,\,\dfrac{{1 - \cos 2\alpha }}{2}\\{\cos ^2}\alpha \, = \,\,\dfrac{{1 + \cos 2\alpha }}{2}\\{\tan ^2}\alpha \, = \,\,\dfrac{{1 - \cos 2\alpha }}{{1 + \cos 2\alpha }}\end{array}\)

\(\begin{array}{l}{\cos ^3}\alpha  = \dfrac{{3\cos \alpha  + \cos 3\alpha }}{4}\\{\sin ^3}\alpha  = \dfrac{{3\sin \alpha  - \sin 3\alpha }}{4}\end{array}\)

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

$\cos a\cos b $ $= \dfrac{1}{2}\left[ {\cos (a + b) + \cos (a - b)} \right]$

$\sin a\sin b $ $=  - \dfrac{1}{2}\left[ {\cos (a + b) - \cos (a - b)} \right]$

$\sin a\cos b $ $= \dfrac{1}{2}\left[ {\sin (a + b) + \sin (a - b)} \right]$

4. Công thức biển đổi tổng thành tích

\(\begin{array}{l}\cos a + \cos b = 2\cos \dfrac{{a + b}}{2}.\cos \dfrac{{a - b}}{2}\\\cos a - \cos b =  - 2\sin \dfrac{{a + b}}{2}.\sin \dfrac{{a - b}}{2}\\\sin a + \sin b = 2\sin \dfrac{{a + b}}{2}.\cos \dfrac{{a - b}}{2}\\\sin a - \sin b = 2\cos \dfrac{{a + b}}{2}.\sin \dfrac{{a - b}}{2}\\\tan a + \tan b = \dfrac{{\sin (a + b)}}{{\cos a.\cos b}}\\\tan a - \tan b = \dfrac{{\sin (a - b)}}{{\cos a.\cos b}}\\\cot a + \cot b = \dfrac{{\sin (a + b)}}{{\sin a.\sin b}}\\\cot a - \cot b = \dfrac{{\sin (b - a)}}{{\sin a.\sin b}}\end{array}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 10