Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu của hai véc tơ

Hiệu của hai véc tơ

1. Vectơ đối của một vec

Vectơ đối của vectơ $\overrightarrow a $ là vectơ ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ $\overrightarrow a $

Kí hiệu $ - \overrightarrow a $

Như vậy $\overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow a } \right) = \overrightarrow 0 {\rm{, }}\forall \overrightarrow a $ và \(\overrightarrow {AB}  =  - \overrightarrow {BA} \)

2. Định nghĩa hiệu hai vec

Hiệu của hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là tổng của vectơ $\overrightarrow a $ và vectơ đối của vectơ $\overrightarrow b $.

Kí hiệu là $\overrightarrow a  - \overrightarrow b  = \overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow b } \right)$

Quy tắc về hiệu vectơ: Cho $O,A,B$  tùy ý ta có: $\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB} $

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 10