Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

KĨ NĂNG VIẾT BÀI

KĨ NĂNG VIẾT BÀI

ĐỀ BÀI: Use the suggestions below to write a short paragraph of around 100 words about the benefits of playing sports for children.

Hướng dẫn viết

- Topic sentence: Benefits of playing sports

- Supporting idea 1: Playing sports is fun and exciting

- Supporting idea 2: Playing sports keeps kids strong, fit and healthy

- Supporting idea 3: Sports help develop teamwork and leadership skills

- Concluding sentence: Children should play sports

Bài viết mẫu:

Playing sports offers children physical and social benefits. First of all, playing sports is fun and exciting, it gives kids something to do and a group to belong to. Secondly, being active by playing sports is going to keep kids strong, fit and healthy. Growing bodies need lots of daily exercise and the best way to do this is to play sports. In addition, sports help develop teamwork and leadership skills. Kids quickly learn that they have to work together as a team to win the game. In short, it is obvious that all children should play sports. It helps them make new friends, keep fit and healthy, and learn how to work with others.

Tạm dịch: 

Chơi thể thao mang lại cho trẻ những lợi ích về thể chất và xã hội. Trước hết, chơi thể thao rất vui và thú vị, nó mang đến cho trẻ em biết mình cần làm gì và làm việc theo nhóm. Thứ hai, sự năng động có được bằng cách chơi thể thao sẽ giúp trẻ em mạnh mẽ, sung sức và khỏe mạnh. Cơ thể đang phát triển cần tập thể dục hàng ngày và cách tốt nhất để làm điều này là chơi thể thao. Ngoài ra, thể thao giúp phát triển tinh thần đồng đội và kỹ năng lãnh đạo. Trẻ em nhanh chóng biết rằng chúng phải làm việc cùng nhau như một đội để giành chiến thắng trong trò chơi. Nói tóm lại, rõ ràng là tất cả trẻ em nên chơi thể thao. Nó giúp họ kết bạn mới, giữ dáng và khỏe mạnh và học cách làm việc với người khác.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8