Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu : MIGHT & MAY

Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu : MIGHT & MAY

I. Cấu trúc

1. Câu khẳng định

S + may/ might + V nguyên thể

2. Câu phủ định

S + may not/ might not + V nguyên thể

3. Câu nghi vấn

May/ Might + S + V nguyên thể?

 

II. Cách dùng và phân biệt MAY & MIGHT

1. Dùng MAY & MIGHT để diễn tả khả năng xảy ra

Mức độ của khả năng: Cả hai từ đều nói vềkhả năng của một sự việc, nhưng chúng ta dùng might khi khả năng xảy ra thấp (dưới 50%), còn dùng may khi khả năng xảy ra cao hơn (trên 50%): MIGHT < MAY

Ví dụ:

I may go to Saigon tomorrow (khả năng cao)

She is a very busy, but I hope she might join us tomorrow (khả năng xảy ra thấp)

*** Chỉ dùng MIGHT trong câu hỏi để chỉ khả năng

Đặt câu hỏi: không nên dùng may để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng might:

Không nên nói: May you go shopping tonight?

Hoặc nên nói: Might you go shopping tonight?

 

2. Dùng MAY & MIGHT để xin phép

Cả may và might đều có thể dùng để xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn

Ví dụ:

May I open the door? (Tôi có thể mở cửa không?)

I wonder if I might have a little more wine. (Tôi tự hỏi liệu tôi có thể uống thêm một chút rượu vang không.)

 

3. Dùng MAY để chúc tụng

- May (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng

Ví dụ:

May you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)

May God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)

May she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố)

- May cũng có thể dùng thay thế cho although, despite, even if:

Thay vì nói: Even if he is clever, he hasn’t got much common sense

Có thể nói: He may be clever, but he hasn’t got much common sense

 

4. Dùng MAY để diễn tả sự cho phép làm gì một cách trang trọng

You may borrow books in the library. (Bạn có thể mượn sách trong thư viện.)

 

5. Dùng MIGHT để báo cáo hay tường thuật gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó trong quá khứ. Khi đó might là dạng quá khứ của may

The professor said to us: “You may use the lab.” (Giáo sư nói với chúng tôi: "Bạn có thể sử dụng phòng thí nghiệm.")

=> The professor told us that we might use the lab. (Giáo sư nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể sử dụng phòng thí nghiệm.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8