Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngữ âm - Trọng âm của các từ chứa tiền tố -un, -im

Ngữ âm - Trọng âm của các từ chứa tiền tố -un, -im

Trong Tiếng Anh, hầu như các tiền tố như –un, - im, -dis, - re,… đều không nhận trọng âm và không ảnh hưởng hay làm biến đổi trọng âm của từ gốc.

Ví dụ:

friendly /ˈfrɛndli/  => unfriendly /ʌnˈfrɛndli/   

important /ɪmˈpɔːtənt/ => unimportant /ˌʌnɪmˈpɒtənt/   

probable /ˈprɒbəbl/    => improbable /ɪmˈprɒbəbl/   

mature /məˈtjʊə/ => immature /ˌɪməˈtjʊə/   

fair /feə/   => unfair /ʌnˈfeə/   

pure /pjʊə/ => impure /ɪmˈpjʊə/   

do /duː/  => redo /ˌriːˈduː/   

connect /kəˈnɛkt/ => disconnect /ˌdɪskəˈnɛkt/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8