Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 5: CÂU PHỨC

NGỮ PHÁP - UNIT 5: CÂU PHỨC

1. CẤU TRÚC

- Có 1 mệnh đề chính (independent clause) và 1 hay nhiều mệnh đề phụ (dependent clause) (nhưng thường là 1 mệnh đề phụ). Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

 

2. VÍ DỤ

- When I came, they were watching TV. (Khi tôi đến họ đang xem TV).

Mệnh đề chính: they were watching TV

Mệnh đề phụ: I came

Liên từ nối: When

Mệnh đề phụ cần phải phụ thuộc vào mệnh đề chính vì nếu không có mệnh đề chính thì mệnh đề phụ không có nghĩa và không thể tách ra.)

- We'll go out if the rain stops. (Chúng ta sẽ đi chơi nếu trời dừng mưa)

- Although my friend invited me hang out, I didn't go. (Mặc dù bạn bè của tôi rủ đi chơi nhưng tôi không đi.)

 

3. MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

After (sau khi), although (mặc dù) = even though =though

Because (bởi vì), before (trước khi), if (nếu)

In order to (Để mà), in case (trong trường hợp), once (một khi)

Since (bởi vì), so that (để mà)

when (khi), whenever (bất kể khi nào), whereas (ngược lại), while (trong khi)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8