Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) (x;y) = (2;1) 2) m=1;m=-1

1) (x;y) = (2;1) 2) m=1;m=-1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn