Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a. Có 2 cặp (x;y) cần tìm b. GTNN của M là căn2

a. Có 2 cặp (x;y) cần tìm b. GTNN của M là căn2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn