Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đôi ngoại của Ấn Độ sau khi dành được độc lập là:

Chính sách đôi ngoại của Ấn Độ sau khi dành được độc lập là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đôi ngoại của Ấn Độ sau khi dành được độc lập là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn