Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất công ng

Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất công ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2005

(Đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam)

Tỉ trọng Giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2000 và năm 2005 lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính tỷ trọng thành phần trong tổng = giá trị thành phần / Tổng * 100%

Tỉ trọng Giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ so với cả nước

- năm 2000: 185593 / 336100 *100% = 55,2%

- năm 2005: 555167 / 991049 *100% = 56,01%

=> đáp án B

Ý kiến của bạn