Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁ

Cho bảng số liệu: LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI TRẠM HÀ NỘI

(Đơn vị: mm)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tổng lượng mưa mùa mưa ở Hà Nội là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mùa mưa được tính từ các tháng có lượng mưa >100mm, ở Hà Nội mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.

=> Tổng lượng mưa mùa mưa ở Hà Nội = tổng lượng mưa các tháng từ thàng 5 – tháng 10 = 1430,7mm

Ý kiến của bạn