Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu: <p align="center">Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các

Cho bảng số liệu: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005

(Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy giai đoạn 1960 – 2005, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển giảm nhanh từ 1,2% xuống còn 0,1%; tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển giảm chậm từ 2,3% xuống còn 1,5%

=> Nhận xét “Nhóm nước đang phát triển tăng lên” là không đúng

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn