Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau DIỆN

Cho bảng số liệu sau DIỆN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn