Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta là biên độ nhiệt trung bình năm lớn vì phần lãnh thổ phía Nam có khí hậu mang tính cận xích đạo, nóng quanh năm nên biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn