Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh với châu Phi thế kỉ XX là:

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh với châu Phi thế kỉ XX là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh với châu Phi thế kỉ XX là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mục tiêu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

- Mĩ Latinh: chống chế độ đôc tài thân Mĩ, ví dụ ở Cuba là chế độ độc tài Batixta.

- Châu Phi: chống chế độ thực dân cũ.

Chọn: C

Ý kiến của bạn