Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng: Diện tích gieo trồng một số

Dựa vào bảng: Diện tích gieo trồng một số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng:

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, giai đoạn 2000 – 2013

(Đơn vị: nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản Thống kê, 2015)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các cây công nghiệp thì biểu đồ thích hợp là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường

Ý kiến của bạn