Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2

Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn