Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Năm 1912 Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?  

Năm 1912 Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng ở nước ngoài đã thành lập Việt Nam Quang phục hội.

Chọn: A

Ý kiến của bạn