Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân nào sau đây hình thành các trung tâm mưa ít, mưa

Nguyên nhân nào sau đây hình thành các trung tâm mưa ít, mưa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn