Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhà Triệu đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào sau khi chiếm được Âu Lạc?

Nhà Triệu đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào sau khi chiếm được Âu Lạc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhà Triệu đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào sau khi chiếm được Âu Lạc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

Chọn: A

Ý kiến của bạn