Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh?

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngày 1-1-1959, cuộc Cách mạng nhân dân ở Cuba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ-rô đã giành thắng lợi. Chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ. Sau đó, hàng loạt các nước Mĩ Latinh cũng nổi dậy đấu tranh bất chấp mưu thành lập Liên minh vì tiến bộ của Mĩ.

=> Cách mạng Cuba đã cổ vũ các nước còn lại trong khu vực Mĩ Latinh vùng lên đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi sự thống trị của chế độ độc tài thân Mĩ.

=> Thắng lợi của cách mạng Cuba là nhân tố quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh. Chính vì thế, Cuba là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.

Chọn: A

Ý kiến của bạn