Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 -1939 là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn