Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình kh

Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn