Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một trong những nội dung của Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930) là: Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Chọn: D

Ý kiến của bạn