Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam

Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những hoat động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá con đường cách mạng vô sản vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản phát triển, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

=> Đây không phải là nhân tố làm xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Chọn: C

Ý kiến của bạn