Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do?

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn