Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta hiện nay phân theo k

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta hiện nay phân theo k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta hiện nay phân theo khu vực kinh tế?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta hiện nay phân theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng lao động trong các ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm-ngư nghiệp.

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn