Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam thực dân Pháp đã:

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam thực dân Pháp đã:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì  và Trung Kì

Chọn: B

Ý kiến của bạn