Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896) khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896) khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896) và khởi nghĩa Yên Thế có sự khác nhau về mục tiêu đấu tranh và lực lượng tham gia phong trào. Cụ thể là:

*Mục tiêu đấu tranh:

Phong trào Cần Vương: đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng.

=> Mục tiêu đấu tranh cũng quy định tính chất:

- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ.

*Lực lượng tham gia:

Phong trào Cần Vương: văn thân, sĩ phu, nông dân.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: chỉ có nông dân.

Chọn: A

Ý kiến của bạn