Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên?

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn