Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đặt nền tảng  cho quan hệ ngoại giao giữa  Mĩ và

Sự kiện nào đặt nền tảng  cho quan hệ ngoại giao giữa  Mĩ và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đặt nền tảng  cho quan hệ ngoại giao giữa  Mĩ và Nhật Bản?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn