Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với

Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn