Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính đến tháng 1/2007 số thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:

Tính đến tháng 1/2007 số thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính đến tháng 1/2007, số thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tính đến tháng 1/2007, số thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là :150 thành viên.

Chọn B

Ý kiến của bạn