Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc diễn ra mạnh mẽ từ thế kỉ I đến thế kỉ X, tiêu biểu là: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, ....

- Các cuộc khởi nghĩa này đã thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, sáng ngời truyền thống giữ nước của dân tộc. Nó cũng cho thấy, dựng nước đã khó nhưng giữ nước càng khó hơn. => Minh chứng cho truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc cũng là bài học rút ra cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay. Dù đất nước đã độc lập những các thế lực thù địch vẫn không ngừng âm mưu chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, đòi hỏi đảng phải có chủ trương đúng đắn, nhân dân phải nâng cao nhận thức, quyết tâm bảo vệ đất nước.

Chọn: B

Ý kiến của bạn