Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dị

Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn