Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Vài nét về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

1. Tiểu sử

- Nguyễn Huy Tưởng( sinh năm 1912)

- Quê quán: làng Dục Tú, từ Sơn, bắc Ninh nay thuộc xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác:

   + Năm 1930, ông tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng

   + Năm 1943 ông gia nhập nhóm Văn hóa cứu quốc bí mật và được bầu làm Tổng thư ký Hội Truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng. Sau đó ông tiếp tục hoạt động ở Hà Nội, Nam Định và Phúc Yên.

   + Năm 1951, ông tham gia chiến dịch biên giới

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính: Bốn năm sau, An Tư công chúa, Truyện Anh Lục…

b. Giải thưởng

- Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 9