Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cộng hai số nguyên cùng dấu

Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu

- Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Ví dụ 1 : $\left( { + 4} \right) + \left( { + 6} \right) = 4 + 6 = 10$

Ví dụ 2 : $\left( { - 12} \right) + \left( { - 16} \right) =  - \left( {12 + 16} \right) =  - 28$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:   Cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

Dạng 2:  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức.

Phương pháp:

 Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và tìm \(x\)hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3:  So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

 Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6