Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tam giác

Tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Tam giác

Định nghĩa: Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB;BC;CA$ khi ba điểm $A;B;C$ không thẳng hàng.

Kí hiệu: $\Delta ABC$

Nhận xét:

- Một tam giác có: $3$ cạnh, $3$ đỉnh, $3$ góc.

Ví dụ: Tam giác $ABC$ có ba cạnh $AB;BC;CA$; ba đỉnh $A;B;C$ và ba góc $\widehat A,\,\widehat B,\,\widehat C$.

Chú ý:

- Một điểm nằm bên trong tam giác nếu nó nằm trong cả $3$ góc của tam giác. Một điểm không nằm trong tam giác và không nằm trên cạnh nào của tam giác gọi là điểm ngoài của tam giác.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận dạng và đọc tên tam giác

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa tam giác: Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB;BC;CA$ khi ba điểm $A;B;C$ không thẳng hàng.

Dạng 2: Tính số tam giác tạo thành

Phương pháp:

Cho $n$ điểm ${A_1};{A_2};...;{A_n}$ theo thứ tự trên đường thẳng $xy$  và điểm $M$ nằm ngoài đường thẳng $xy.$ Nối $M$ với $n$ điểm đó. Số tam giác tạo thành là $\dfrac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}$.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6