Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qui tắc dấu ngoặc

Qui tắc dấu ngoặc

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Qui tắc phá ngoặc

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” chuyển thành dầu “-“ và dấu “-“ chuyển thành dấu “+”.

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

2. Tổng đại số

a) Tổng đại số: là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

b) Qui tắc hình thành dấu ngoặc

Trong tổng đại số:

+) Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “-“ đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng ban đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải đổi dấu. Dấu “-“ chuyển thành dấu “+” và dấu “+” chuyển thành dấu “-“.

$a - b - c = a - \left( {b + c} \right)$

Ví dụ : 102 – 32 – 68 = 102 – (32 + 68) = 102 – 100 = 2.

+) Khi hình thành ngoặc, nếu  ta đặt dấu “+” đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng bạn đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải được giữ nguyên dấu.

\(a + b - c = a + \left( {b - c} \right)\)

Chú ý: Trong một tổng đại số ta có thể thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

\(a - b - c =  - b + a - c =  - b - c + a\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1 : Tính các tổng đại số

Phương pháp giải

 Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc hoặc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính.

Dạng 2 : Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để đơn giản biểu thức

 Phương pháp giải

 Bỏ dấu ngoặc rồi thực hiện phép tính

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6