Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ước và bội

Ước và bội

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Ước và bội

Nếu có số tự nhiên $a$  chia hết cho số tự nhiên $b$  thì ta nói $a$  là bội của $b,$ còn $b$ là ước của $a.$

Ví dụ : +) $18 \vdots 6 \Rightarrow 18$ là bội của $6.$ Còn $6$ được gọi là ước của $18.$

+) $21 \vdots 7 \Rightarrow 21$ là bội của $7.$ Còn $7$ được gọi là ước của $21.$

2. Cách tìm bội

Ta có thể tìm các bội của một số khác \(0\) bằng cách  nhân  số đó lần lượt với $0,1,2,3,...$

Ví dụ : $B\left( 6 \right) = \left\{ {0;6;12;18;...} \right\}$, $B\left( 8 \right) = \left\{ {0;8;16;24;...} \right\}$

3. Cách tìm ước

Ta có thể tìm các ước của $a$\(\left( {a > 1} \right)\)   bằng cách  lần lượt chia $a$  cho các số tự nhiên từ $1$  đến $a$  để xét xem $a$  chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của $a.$

Ví dụ : Ư$\left( {16} \right) = \left\{ {16;8;4;2;1} \right\}$, Ư$\left( {15} \right) = \left\{ {15;5;3;1} \right\}$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm và viết tập hợp các ước, tập hợp các bội của một số cho trước

Phương pháp:

 -  Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho 1, 2, 3…

 -  Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3…

Dạng 2: Viết tất cả các số là bội hoặc ước của một số cho trước và thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

 Tìm trong các số thỏa mãn điều kiện cho trước những số là bội hoặc ước của số đã cho.

Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước

Phương pháp:

+ Phân tích đề bài chuyển bài toán về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

+ Áp dụng cách tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6