Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất của phép cộng các số nguyên

Tính chất của phép cộng các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ

Tính cất của phép cộng các số nguyên

+ Tính chất giao hoán : $a + b = b + a$

+ Tính chất kết hợp : $\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)$

+ Cộng với số $0$  : $a + 0 = 0 + a = a$

+ Cộng với số đối : $a + \left( { - a} \right) = 0$

+ Tính chất phân phối : $a.\left( {b + c} \right) = a.b + a.c$

Ví dụ: 

+) Giao hoán: $2+(-3)=(-3)+2$

+) Kết hợp:  $(12+32)+(-12)=[12+(-12)]+32$

+) Cộng với số 0: $3+0=0+3=3$

+) Cộng với số đối: $21+(-21)=0$

+) Tính chất phân phối: $2(32+24)=2.32+2.24$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:  Tính tổng các nhiều số nguyên cho trước          

Phương pháp:

Tùy đặc điểm từng bài, ta có thể giải theo các cách sau :

 - Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

 - Cộng dần hai số một

- Cộng các số dương với nhau, cộng các số âm với nhau, cuối cùng cộng hai kết quả trên

Dạng 2 :  Tính tổng tất cả các số nguyên thuộc một khoảng cho trước

Phương pháp:

- Liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng cho trước

- Tính tổng tất cả các số nguyên đó, chú ý nhóm từng cặp số đối nhau

Dạng 3 :  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

Căn cứ vào nội dung của đề bài, phân tích để đưa bài toán tìm \(x\)  (hoặc tính giá trị biểu thức) về việc cộng các số nguyên.

Chú ý:

Số hạng + số hạng = tổng

Số bị trừ - số trừ = hiệu

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6